หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรใหม่ 2560

รหัสหลักสูตร :
25600221100866
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Education (Educational Technology and Communications)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ed.D. (Educational Technology and Communications)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
16/08/2561
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 9 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 10 หลักสูตร

วันที่บันทึก 20/06/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 20/06/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ