หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221105173
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (การตลาด)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Bachelor of Business Administration (Marketing))
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Bachelor of Business Administration (Marketing))

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/09/2560
สกอ. รับทราบ :
14/10/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ อัตถพงศ์ เขียวแกร ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิจกานต์ หนูอุไร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จิราพร คงรอด กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อรศิริ ลีลายุทธชัย กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรรณภรณ์ บริพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิจกานต์ หนูอุไร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิรดา นวลประดิษฐ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สานิตย์ ศรีชูเกียรติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ อรศิริ ลีลายุทธชัย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ อัตถพงศ์ เขียวแกร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ จิราพร คงรอด ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนุวัต สงสม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 19/06/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 19/06/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร