หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25520221105367
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
น.บ. (นิติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Laws (Laws)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
LL.B. (Laws)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศาสตรา แก้วแพง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริชัย กุมารจันทร์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เอกราช สุวรรณรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ธนากร โกมลวานิช กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ธีรยุทธ ปักษา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จิรนันท์ ไชยบุปผา กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศาสตรา แก้วแพง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เอกราช สุวรรณรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริชัย กุมารจันทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จิรนันท์ ไชยบุปผา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ธีรยุทธ ปักษา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ธนากร โกมลวานิช ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 22/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 22/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ