หลักสูตร สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร :
ระดับการศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขต
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
สาขาวิชา
     ภาษาอังกฤษ :
Program in

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
()
     ชื่อย่อ (ไทย) :
()
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
()
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
()

ประเภทหลักสูตร :
ลักษณะของสาขาวิชา :
จำนวนปีสูงสุด :
ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
/
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
สถานะ :
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก บันทึกโดย , วันที่ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงโดย