หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25470221102447
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Educational Technology and Communications)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Educational Technology and Communications)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
04/06/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 9 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 22/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 22/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร