หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25410221100562
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (ภาษาไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Thai)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Thai)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/07/2561
สกอ. รับทราบ :
08/02/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. มาโนช ดินลานสกูล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์ พุมมา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. มาโนช ดินลานสกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 21/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ