หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน พ.ศ. 2565 หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25460221101658
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Research and Evaluation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมิน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Research and Evaluation)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Research and Evaluation)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
14/01/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 21/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2561 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล