หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2565 หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221109201
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Educational Administration)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Educational Administration)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/01/2560
สกอ. รับทราบ :
15/02/2561
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วีนัส ศรีศักดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 9 หลักสูตร

วันที่บันทึก 21/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร