หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25540223203157
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Philosophy Program in Sustainable Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาที่ยั่งยืน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Philosophy (Sustainable Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ph.D. (Sustainable Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
3 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/01/2561
สกอ. รับทราบ :
06/08/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. สมเกียรติ สายธนู ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. John Lindsay Falvey กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนิดา เพ็ชรแก้ว ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ดวงฤดี พ่วงแสง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สมเกียรติ สายธนู ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. เจษฎา นกน้อย ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
รศ. ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สมเกียรติยศ วรเดช ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประจำแล้ว 11 หลักสูตร
ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนิวัช แก้วจำนงค์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. อภิวัฒน์ สมาธิ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ศ. ดร. John Lindsay Falvey ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 16/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ