หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25500221105319
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Economics Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศ.บ. (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Economics (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Econ. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
24/07/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อับดุลฮากิม มะดีเยาะ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อับดุลฮากิม มะดีเยาะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนุวัต สงสม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 16/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร