หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ 2559

รหัสหลักสูตร :
25590221100527
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Modern Trade Business Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
05/03/2559
สกอ. รับทราบ :
02/09/2559
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2563
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. โกมลมณี เกตตะพันธ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ หรรษมน เพ็งหมาน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนุวัต สงสม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. โกมลมณี เกตตะพันธ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ หรรษมน เพ็งหมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนุวัต สงสม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 16/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ