หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25540223203181
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Biotechnology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Biotechnology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/01/2561
สกอ. รับทราบ :
01/07/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุขุมาล หวานแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ