หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105172
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เคมี)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Chemistry)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Chemistry)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/09/2560
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. วรากร วิศพันธ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศรชัย อินทะไชย กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พนิตา ก้งซุ่น กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. วรรณฤดี หิรัญรัตน์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศรชัย อินทะไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุษา อ้นทอง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. พนิตา ก้งซุ่น ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. วรากร วิศพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ