หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105082
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Environmental Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Environmental Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
27/01/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. พีรนาฏ คิดดี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สุดสาคร สิงห์ทอง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. อานุช คีรีรัฐนิคม กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พีรนาฏ คิดดี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สุดสาคร สิงห์ทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. อานุช คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ