หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105126
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Physics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Physics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
23/04/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ภรพนา บัวเพชร์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พชร ผลนาค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภรพนา บัวเพชร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พชร ผลนาค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ