หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ 2559

รหัสหลักสูตร :
25590221101427
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Eng. (Mechatronics Engineering)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/11/2559
สกอ. รับทราบ :
31/08/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นเรศ ฉิมเรศ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. รวมพร นิคม ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย รัชรี ตุดเกื้อ, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ