หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221105285
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
27/04/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทองสุข กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สุธีร์ อินทร์รักษา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุภาพร เมฆสวี กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทองสุข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุภาพร เมฆสวี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ สุธีร์ อินทร์รักษา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ