หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105058
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.P.H. (Community Public Health)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
24/03/2561
สกอ. รับทราบ :
24/07/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ บุญเรือง ขาวนวล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปัทมา รักเกื้อ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวนีย์ โปษกะบุตร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วิชชาดา สิมลา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ชไมพร ทองเพชร กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนูศิลป์ สลีอ่อน ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชไมพร ทองเพชร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ บุญเรือง ขาวนวล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวนีย์ โปษกะบุตร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปัทมา รักเกื้อ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วิชชาดา สิมลา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สมเกียรติยศ วรเดช ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ตั้ม บุญรอด ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ