หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221105296
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Sports Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Sports Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Sports Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
13/08/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ศราวุธ อินทราพงษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธราภรณ์ สุนทร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิทยา เหมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิทยา เหมพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ธราภรณ์ สุนทร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศราวุธ อินทราพงษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ