หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25550221103403
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.TM. (Thai Traditional Medicine)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
18/11/2560
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิดา นุ้ยเด็น ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริรัตน์ ศรีรักษา กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิดา นุ้ยเด็น ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริรัตน์ ศรีรักษา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ