หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25530221103355
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Sustainable Agricultural Resources Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Sustainable Agricultural Resources Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Sustainable Agricultural Resources Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
10/12/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทิยา พนมจันทร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร