หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2556

รหัสหลักสูตร :
25560221102515
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Agricultural Technology and Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Agricultural Technology and Community Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Agricultural Technology and Community Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2556
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/06/2556
สกอ. รับทราบ :
06/05/2557
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2557
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริศนา วงค์ล้อม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริศนา วงค์ล้อม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีล ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ