หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25470221102087
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Animal Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Animal Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
08/02/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิศาล อดทน ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สุภาพร สมรูป กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิศาล อดทน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ สุภาพร สมรูป ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร