หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25460221101131
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Library and Information Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Library and Information Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Library and Information Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
17/06/2560
สกอ. รับทราบ :
25/05/2561
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริญญ์ ขวัญเรียง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ พัชรี สุวรรณสอาด ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 14/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 14/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ