หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25430221101205
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Thai)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Thai)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
25/08/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 14/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 14/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ