หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25470221102043
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Human Resource Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Human Resource Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Human Resource Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
17/06/2560
สกอ. รับทราบ :
23/05/2561
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร

วันที่บันทึก 14/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 14/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร