หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221105318
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Geography

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Geography)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Geography)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
21/04/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. วรุตม์ นาฑี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จำรูญ ศรีชัยชนะ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิสากร กล้าณรงค์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จำรูญ ศรีชัยชนะ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิสากร กล้าณรงค์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. วรุตม์ นาฑี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 14/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 14/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ