หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรใหม่ 2559

รหัสหลักสูตร :
25590221101506
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Engineering Program in Energy Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Engineering (Energy Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Eng. (Energy Engineering)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
30/07/2559
สกอ. รับทราบ :
17/08/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. รวมพร นิคม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นเรศ ฉิมเรศ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนิดา เพ็ชรแก้ว ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รวมพร นิคม ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุษา อ้นทอง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย อัตพล เทพสง