หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2551

รหัสหลักสูตร :
25500221107773
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Philosophy Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Philosophy (Public Administration )
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ph.D. (Public Administration )

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2551
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
/
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
ปิดแบบมีเงื่อนไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ