หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรปรับปรุง 2556

รหัสหลักสูตร :
25500221107751
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Public Administration Program in Police Administration and CriminalJustice

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
รป.ม. (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Public Administration (Police Administration and CriminalJustice)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.P.A. (Police Administration and CriminalJustice)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2556
ลักษณะของสาขาวิชา :
พหุวิทยาการ
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
03/08/2556
สกอ. รับทราบ :
09/10/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2556
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2560
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ศ. พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. พล.ต.ต. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พ.ต.ท. อิศราวุธ อ่อนน้อม รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ. พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. พล.ต.ต. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พ.ต.ท. อิศราวุธ อ่อนน้อม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พ.ต.ท. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พ.ต.ต. เสกสัณ เครือคำ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร