หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง 2558

รหัสหลักสูตร :
25500221110798
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
     ภาษาอังกฤษ :
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Graduate Diploma (Teaching Profession)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Grad. Dip. (Teaching Profession)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2558
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
18/07/2558
สกอ. รับทราบ :
16/05/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2563
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. พูนสุข อุดม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ภูริทัต สิงหเสม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมจิตร อุดม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ภูริทัต สิงหเสม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. พูนสุข อุดม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประจำแล้ว 11 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมจิตร อุดม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ