หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2554

รหัสหลักสูตร :
25400221101123
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Arts (Thai)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.A. (Thai)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
12/02/2554
สกอ. รับทราบ :
14/06/2554
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2554
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2558
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. มาโนช ดินลานสกูล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. มาโนช ดินลานสกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร