หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ 2554

รหัสหลักสูตร :
25540223203181
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Biotechnology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Biotechnology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
12/02/2554
สกอ. รับทราบ :
14/06/2554
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2554
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2558
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ