หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221106836
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (เคมี)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Chemistry)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Chemistry)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
05/03/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. เกษม อัศวตรีรัตนกุล รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
รศ. เกษม อัศวตรีรัตนกุล ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุษา อ้นทอง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ