หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 2553

รหัสหลักสูตร :
25530221103355
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Sustainable Agricultural Resources Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Sustainable Agricultural Resources Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Sustainable Agricultural Resources Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2553
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/05/2553
สกอ. รับทราบ :
06/09/2553
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2553
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2557
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร