หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25550221103403
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.TM. (Thai Traditional Medicine)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/05/2555
สกอ. รับทราบ :
01/05/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เกรียงไกร บรรจงเมือง รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริรัตน์ ศรีรักษา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปฐมา จันทรพล รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ สุกาญจนา กำลังมาก ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เกรียงไกร บรรจงเมือง ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริรัตน์ ศรีรักษา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชัยศิลป์ ดำด้วง ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร