หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2554

รหัสหลักสูตร :
25470221102076
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Agriculture)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Agriculture)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
17/12/2554
สกอ. รับทราบ :
12/03/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทิยา พนมจันทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริศนา วงค์ล้อม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริศนา วงค์ล้อม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทิยา พนมจันทร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร