หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221104878
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Food Science and Technology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
14/01/2555
สกอ. รับทราบ :
12/04/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรพิมล มะยะเฉียว กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรพิมล มะยะเฉียว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ