หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ 2557

รหัสหลักสูตร :
25570221102022
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Science Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Science Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2557
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
18/10/2557
สกอ. รับทราบ :
03/03/2559
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2558
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2562
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. หิริหัทยา เพชรมั่ง ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร