หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรใหม่ 2557

รหัสหลักสูตร :
25570221102527
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
     ภาษาอังกฤษ :
Graduate Diploma Program in Peace Promotion in Southern Border Provinces

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ )
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ป.บัณฑิต (การเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ )
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Graduate Diploma (Peace Promotion in Southern Border Provinces)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Grad. Dip. (Peace Promotion in Southern Border Provinces)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2557
ลักษณะของสาขาวิชา :
พหุวิทยาการ
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
26/04/2557
สกอ. รับทราบ :
23/09/2557
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2557
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ