หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง 2556

รหัสหลักสูตร :
25520221105389
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Malay

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Malay)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Malay)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2556
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/01/2556
สกอ. รับทราบ :
03/10/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2556
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2560
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กูซม ยามิรูเด็ง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. มูหำหมัด สาแลบิง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นูรียัน สาแล๊ะ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. กูซม ยามิรูเด็ง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นูรียัน สาแล๊ะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. มูหำหมัด สาแลบิง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ