หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25430221101205
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Thai)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Thai)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/05/2555
สกอ. รับทราบ :
19/11/2554
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร