หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 2557

รหัสหลักสูตร :
25470221102065
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Japanese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Japanese)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Japanese)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2557
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
22/02/2557
สกอ. รับทราบ :
23/06/2557
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2557
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พัชราภรณ์ นิลอุบล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ ประธานกรรมการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น กรรมการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์ กรรมการ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ กรรมการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พัชราภรณ์ นิลอุบล กรรมการและเลขานุการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ