หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25520221105378
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in History

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (History)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (History)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
10/03/2554
สกอ. รับทราบ :
27/06/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เขมิกา หวังสุข รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. อดิศร ศักดิ์สูง รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. อภิเชษฐ กาญจนดิฐ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ เขมิกา หวังสุข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. อดิศร ศักดิ์สูง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. อภิเชษฐ กาญจนดิฐ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร