หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25470221102043
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Human Resource Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Human Resource Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Human Resource Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
28/08/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ภาณุ ธรรมสุวรรณ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ภาณุ ธรรมสุวรรณ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร