หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221106858
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (ชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Biology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Biology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
22/09/2555
สกอ. รับทราบ :
22/01/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2556
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ