หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221105159
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Fisheries Science and Aquatic Resources

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Fisheries Science and Aquatic Resources)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Fisheries Science and Aquatic Resources)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
05/03/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร