หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25490221105318
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Geography

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Geography)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Geography)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
28/08/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิสากร กล้าณรงค์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. วรุตม์ นาฑี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สมชาย เลี้ยงพรพรรณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สมชาย เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. วรุตม์ นาฑี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร