หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221105071
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.P.A. (Public Administration)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/05/2555
สกอ. รับทราบ :
05/03/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ อัศว์ศิริ ลาปีอี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ อัศว์ศิริ ลาปีอี ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย อัตพล เทพสง