หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221105194
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Philosophy Program in Cultural Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Philosophy (Cultural Studies)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ph.D. (Cultural Studies)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
3 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/12/2555
สกอ. รับทราบ :
05/03/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2556
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2560
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. อดิศร ศักดิ์สูง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุทธิพร บุญมาก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์ พุมมา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อุทัย เอกสะพัง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร