หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 2554

รหัสหลักสูตร :
25540223203157
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Philosophy Program in Sustainable Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาที่ยั่งยืน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Philosophy (Sustainable Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ph.D. (Sustainable Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
3 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/03/2554
สกอ. รับทราบ :
01/05/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2554
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2558
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. Brian Sheehan รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. John Lindsay Falvey รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. Brian Sheehan ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ศ. ดร. John Lindsay Falvey ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร